جوهر خشکیده!

هوالبصیر

سلام

جوهر مغز خشکیده وقلم دست شکسته برای نوشتن و داستان سرای کردن...

افاضات دلی:

جوهر مغزم باش و قلم دستم...

/ 1 نظر / 42 بازدید
ضد منکرات

نه ، قاطر حضرت عباس !!! هنوز تو خریت خودت دست و پا میزنی .... کشور داره با چهار تا آشغال بوگندی مثل تو به گا میره .