چادر

بهش گفت چادر عربی نپوش اون فکر کرد از چادر عربی بدش میاد رفت از لج اون چادر عربی پوشید ولی نمی دانست که با چادر عربی خیلی خوشکل میشه اون می خواست خوشگلش و کسی نبینه وقتی با چادر عربی دیدش و از بغلش رد شد توی دلش گفت...مگه خبر نداری تو با همه چی خوشگلی لامصب...

/ 0 نظر / 62 بازدید