شاید بهم باز رسیم...! روزی که من به سان دریایی خشکیدم و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی....

/ 0 نظر / 44 بازدید