به چه می اندیشی؟ به بهاری که گذشت؟ به امیدی که دگر بازنگشت ؟ مست بود و غافل؟ خواست ساغرشکند عهدشکست

/ 1 نظر / 41 بازدید
نسیم

خواست ساغر شکند دل شکست