دل تنگ!

هوالبصیر

سلام

مشغله یا تنبلی مسله این است...

حتلا هر کدومش نمی دونم ولی اصلش همون تنبلی هست که من برای کلاس کارش هم که شده اسمش رو می زارم مشغله

تریپ بر می دارم سر کا رو مشغله زیاد و سر شلوغ و...

جمعدکن بابا با همه آره با ما هم آره فیلم نیا پسر جون هیچ خبری نیس

دلم تنگ شده بابا برای خنده هات

دلم تنگ شده بابا برای علی بابا گفتن هات

دلم تنگ شده بابا برای صدای نماز صبح هات

دلم تنگ شده بابا برای قربون صدقه رفتن هات

دلم تنگ شده بتبا برای پشت گرمی هات

دلم تنگ شده بابا برای...

با تمام سختی هاش زندگی با عقل دل رو به دل عقل ترجیح می دم اونم عقل دل دیوانه ما که پیرم کرده دیوانه...

افاضات دلی:

گفتی نظر خطاست

تو دل می بری رواست

/ 1 نظر / 43 بازدید
ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ

کاش همه دردها دلتنگي بود