نه شب شده است که مهتاب بیش و کم بزند نه قصه است که باران به صورتم بزند زمان به هم نرسیده زمین به هم نشده و هیچ چیز از این دنیا کم نشده ببین که تیغ به استخوان نخورده عزیز ببین که رفتی و دنیا تکان نخورده عزیز نگو که رفتن پایان ماجراست رفیق خدا بزرگ تر از دردهای ماست رفیق

/ 0 نظر / 43 بازدید